Wat is Zien!vo?

Het expertsysteem Zien! voor het voorgezet onderwijs is een instrument om de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leer-werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete ontwikkelpunten en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor vervolgens om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

Bekijk de video hiernaast of  Lees verder

Sociale veiligheid

Elke school is verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Daarvoor mag je ook gebruik maken van de Zien!vo-leerlingvragenlijst. De uitwisseling van resultaten op schoolniveau met de inspectie verloopt (na toestemming van de school) automatisch.

Het mooie van monitoren met Zien!vo is dat je naast resultaten op schoolniveau ook resultaten op groeps- en leerlingniveau hebt in de cockpit. Dat geeft je veel inzicht. Zo weet je meteen op welk onderdeel, in welke groep, bij welke leerling(en) extra ondersteuning gewenst lijkt. Je kunt er in Zien!vo meteen een plan met concrete doelen en afspraken aan verbinden én monitoren of je interventies tot verbetering hebben geleid.

Lees verder

Ontwikkelingsperspectief en doelgroepenmodel

VSO-leerlingen hebben allemaal een ontwikkelingsperspectief. Vaak is het sociale en/of het emotionele functioneren een belangrijke aanleiding voor plaatsing op het VSO. Dat betekent dat bij de bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften én de handelingsdoelen er veel aandacht is voor het sociaal-emotionele functioneren.

Met behulp van de resultaten uit Zien! kun je kort en bondig typeren wat de leerling nodig heeft en de doelen en handelingssuggesties in Zien! geven veel input voor het handelingsdeel. Door de koppeling met het doelgroepenmodel kun je richting leerling, ouders en overige betrokkenen goed inzichtelijk maken waar de ondersteuning zich op richt en waarom gekozen wordt voor een bepaalde uitstroombestemming.

Mentorgesprekken

Wanneer leerlingen ter voorbereiding op een mentorgesprek de leerlingvragenlijst invullen, geeft dat veel houvast tijdens het gesprek. Je verkent als eerste waar de leerling relatief sterk en is en wat daar aan bijdraagt. Daarmee vergroot je het competentiegevoel van de leerling. Als vervolgens de leerling wordt gestimuleerd om zelf ontwikkelpunten te kiezen, helpt het hem of haar om te kunnen kijken welke aspecten aan gedacht kan worden.

Wanneer tijdens het gesprek ook de resultaten van de docent- en eventueel oudervragenlijst erbij genomen worden, kan bovendien besproken worden of het zelfinzicht van de leerling realistisch is én helpt het de mentor om de leerling beter te begrijpen, mocht blijken dat een leerling dingen anders beleeft dan hij in zijn gedrag laat zien.

Rapportbesprekingen

Zien!vo kan een positieve bijdrage hebben bij rapportbesprekingen, omdat het je helpt te kijken naar de brede ontwikkeling van leerlingen.

Zien!vo stimuleert je objectief te observeren en te kijken naar de leerling achter de resultaten. Het gaat dan niet meer over meningen van docenten, maar alle betrokkenen spreken één taal, gebaseerd op hun observaties. Zien! geeft de grondstoffen voor onderbouwde uitspraken over betrokkenheid, gedrag of veiligheidsbeleving van de leerling.

Lees verder
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.